Státní zámek Lednice na Moravě

V roce 2002 byla zahájena obnova krovu a střešního pláště v oblasti nad Rodinným sálem a obnova krovu a střešního pláště v SZ a SV části stejně jako obnova stožárové věže a zhotovení hromosvodu na SZ Lednice na Moravě. V roce 2003 práce pokračovali na objektu v SZ, JZ a Z části.

Konstrukce krovu je vaznicová s dvěma patry hambálků. Plné vazby jsou tvořeny stojatými stolicemi založenými na vazných trámech plných vazeb, rozpětí cca15m. Sloupky jsou k vazným trámům přikotveny ocelovou pásovinou. Šikmé vzpěry vedou přes sloupky až na spodní hambalky. Na vazných trámech je osazen ještě prostřední sloupek s vaznicí podporující spodní hambalky, které jsou mírně zapuštěny do vaznic. Na vazných trámech a krátčatech je uloženo bednění zaatikového žlabu. Konce vazných trámů a krátčat jsou zazděny do atiky. Sklon střechy v návaznost na žlab je řešen klínovitými námětky. Krov je podélně zavětrován pásky. Ve střeše jsou provedeny sedlové vikýře na šířku jednoho pole krokví s vyzdívanými boky a kamennými štíty. Ty slouží především pro osvětlení půdy tak pro přístup do zaatikového žlabu. Podlaha půdy je tvořena cihelnými půdovkami.

Před začátkem oprav se očíslovaly na stavbě jednotlivé vazby podle projektu firmy MURUS spol.s r.o., MONUMENTA RENOVAMUS, projekce, spol.s r. o., České Budějovice.

Krov se rozkrýval postupně, tj. po sejmutí břidličné krytiny, přibíjené na dřevěný šindel ležící na latích vzdálených osově cca 19 cm, byly provedeny tesařské opravy napadených prvků biotickými škůdci dřeva a veškeré řezivo bylo chemicky ošetřeno chem. prostředky (stávající Lignofixem OH-F, nové Bochemitem QB). Největší poškození zaznamenala pozednice, spodní části krokví a námětky, které bylo třeba vyměnit. Veškeré napadené konstrukce krovů byly odstraněny a nahrazeny novým řezivem ze smrkového dřeva původního profilu. Pokud bylo zasažení prvku v menším rozsahu, byly tyto prvky mechanicky ošetřeny osekáním. Poté byla provedena montáž nového bednění, pokrytí podkladní střešní folií NICOFOL MULTI a novou břidličnou krytinou EUROSCHIEFER o rozměru 40cm x 25cm kvalita A1 dle ČSN - EN 12326-1 (lokalita Robledo - Španělsko). Všechny vikýře byly ve špatném stavu, a proto se přistoupilo k celkové obnově vikýřů včetně okenních rámů. Boky vikýřů byly nově vyzděny z cihel plných dle původních a pokryty měděným plechem jež byl spojován na drážkování shodným způsobem jako původní, kamenná čela vikýřů byla zrestaurována. Veškeré klempířské prvky střešního pláště byly provedeny z měděného plechu. Jedná se především o zaatikový žlab s vyplechovanými půlkruhovými měděnými žlaby uloženými do háků a zaústěných do svodů. Pod zaatikovými žlaby jsou vybedněné truhlíky z fošen v nichž je umístěn jako pojistný systém žlabů modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40. Pojistný systém je vyveden do chrličů prostupujících zdivo atiky. Dále se jedná o svody, lemování a o doplnění střešního pláště o střešní zachytávače.

Stávající omítka komínových těles v nadstřešní části byla otlučena, zdivo nadstřešní části zbouráno nebo opraveno a posléze znovu vystavěno z plných cihel na MC. Na odspárované zdivo byla nanesena trasová omítka. Původní jádrové omítky, jež byly soudržné byly očištěny mikropískováním s mlžením a následně zpevněny zpevňovačem a potaženy připravenou štukovou maltou. Kamenné hlavy komínů byly opatřeny pololazurním dvojnásobným vápenným nátěrem ve zvoleném odstínu s provedenou následnou ochranou hydrofobizací Funcosil-Fassadencreme (Remmers). Součástí prací byla také výroba komínků z měděného plechu včetně zalakování o průměrech 150mm, 180mm, 200mm, 230mm dle požadavku památkového garanta.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte

Oprava stropů a střech barokní jízdárny Státního zámku v Lednici na Moravě byla zahájena v roce 2000.

Barokní jízdárna je komplex objektů, které jsou postaveny po obvodě přibližně čtvercového nádvoří. Směrem k minaretu je nádvoří částečně otevřené prostřednictvím symetrických rizalitů, které nahrazují čtvrté křídlo.

Prohlídka a orientační sondy zjistily na mnoha místech poškození záklopu a nosných trámů. Místa poškození byly situovány především v oblastech vikýřů a komínů, dále pak v místech, kde docházelo k dlouhodobému zatékání poškozenou krytinou či oplechováním. Na dřevěných konstrukcích bylo zjištěno velké množství ohnisek napadení biotickými škůdci dřeva převážně dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem - napadení tesaříkem krovovým a fialovým, červotoči a nosatcem. Závažnější důsledky přináší přítomnost nebezpečných dřevokazných hub jako dřevomorka domácí, trámovka a bílá voštinová hniloba.

Vzhledem ke zjištěnému špatnému stavu a s ohledem na havárie dřevěných trámových stropů (propadnutí stropu v části A) bylo nutno pokračovat v opravách stropů při okamžitém provizorním podepření kritických míst.

V rámci opravy stropní konstrukce docházelo průběžně i k opravě podlah půdy, které jsou dvojího charakteru: cihelné a dřevěné. Při opravě stropní konstrukce s cihelnou podlahou bylo třeba rozebrat podlahu a podsyp tak, aby nedošlo k přetížení stropní konstrukce. Povrchově poškozené trámy dřevokazným hmyzem (do hloubky 2 cm) se mechanicky zbavily rozpadlé dřevní hmoty a chemicky ošetřily. Pokud poškození hmyzem bylo ve větším rozsahu než výše, aplikoval se rovněž uvedený postup, oslabený trám se navíc posílil nosnými dřevěnými příložkami a vložkami spojenými s původním trámem svorníky. Poškozený prkenný záklop byl vyměněn, položen původním způsobem z prken tl. 35 mm s přesahem 70 mm a chemicky ošeřen jak stávající tak nový nátěrem. Na takto upravený byly kladeny do zavlhlé vápenné směsi cihelné půdovky.

Konstrukce krovu byla narušena stejně jako u stropu dřevokazným hmyzem a houbami především vlivem zatékání porušenou střešní krytinou. Zde především se po rozkrytí stávající krytiny a demontáži laťování ukázalo, že poškození krovu je v mnohem větším rozsahu než se předpokládalo. Největší poškození zaznamenala pozednice, spodní části krokví a námětky, které bylo třeba vyměnit novým hoblovaným řezivem původního profilu. Pokud bylo zasažení prvku v menším rozsahu, byly tyto prvky mechanicky ošetřeny osekáním. Nově zabudované řezivo bylo smrkové, hraněné o max. vlhkosti 20%, třídy SI, tj. řezivo normální pevnosti.

Krov včetně vazných trámů nad víceúčelovým sálem byl silně deformován a došlo u něho k výraznému sesednutí plných vazeb. Tento stav byl fixován vtažením dvojice I nosičů č.400, na něž byly podepřeny vazné trámy části. Následně navazovaly provizorní opravy sestávající zejména z doplnění dřevěného táhla a podložení vazných trámů a podélných prahů. I přes toto provedené opatření byl v krovu naměřen průhyb ccá 300mm. Proto byl krov staticky zajištěn a pozvednut pomocí dvojice stávajících I nosičů, na které byl osazen ztužující rám s táhly a došlo k nastavení poškozených zhlaví vazných trámů a k jejich uložení na tyto oba I nosiče se zajištěním proti působení smykových sil. Krov byl pozvednut pomocí 2 kusů 8t heverů do původní úrovně.

Opravovaný krov se rozebíral postupně, tj. po sejmutí krytiny a původního latˇování byly provedeny nutné tesařské opravy včetně chemického ošetření veškerého řeziva chemickým prostředkem ( stávající Lignofixem OH-F, nové Bochemitem QB). Veškeré nefunkční dřevěné prvky byly vyklizeny. V místech, kde byla pozednice napadena houbou, byla odstraněna vrchní vrstva cihelného zdiva a ošetřena hloubkově fungicidním a insekticidním roztokem. Poté byla provedena montáž nového hustého latění (40/50) a pokrytí novou taškou - bobrovkou RAUENBERGER TON - DACHZIEGEL. V průběhu práce bylo třeba zajistit, aby do objektu nezatékalo, a proto bylo nezbytné odkrytou část provizorně zakrýt. Stávající klempířské prvky z pozinkovaného plechu (oplechování, lemování, kotlíky, svody, žlaby,..) byly sejmuty a nahrazeny měděnými klempířskými prvky tloušťky 0,6 mm. S výměnou krytiny bylo nutné zdemontovat také stávající hromosvod. Nový hromosvod byl proveden jako aktivní bleskosvod DAT - CONTROLER PLUS 60 dle odsouhlasené projektové dokumentace (OK-DESIGN Brno, Ing.Hirš). Samostatný jímač byl upevněn na stožáru 4 m nad hřebenem střechy. Stožár byl napojen na svod z vodiče tl. 8mm upevněného na střeše v podpěrách.

Na straně silnice u obvodové zdi bylo provedeno statické posouzení zděné profilované římsy o vyložení přibližně 0,6m. Důvodem statického posouzení bylo zjištění narušení koruny zdiva v úrovni obvodové římsy po rozkrytí střechy snesením pálené krytiny. Narušení zdiva spočívalo ve viditelných spárách či trhlinách rovnoběžně s obvodovou zdí jež byly s největší pravděpodobností způsobeny vlivy dopravy na přilehlé frekventované komunikaci.

Statické posouzení ukázalo, že římsa byla vyzděna z pálených plných cihel dvou různých formátů, které byly navzájem vystřídány. Hlavními nosnými vyložené římsy byly atypické cihly o formátu 18 x 54 x 10 cm. Ty byly uloženy ve dvou vrstvách při vzájemném přesahu kolmo na fasádu. Doplnění římsy bylo provedeno cihlami klasického formátu. Malta, pravděpodobně vápenná, byla značně zvětralá a přestávala plnit svoji funkci. Část cihel byla uvolněna a spočívala na římse pouze svou vahou. V odkrytém profilu římsy bylo zjištěno několik trhlin oddělující jednotlivé části zdiva a z toho plynoucí havarijní stav římsy.

Zjištěný stav římsy byl natolik závažný, že bez jejího průběžného podepření a lešení z vnější strany nebylo možné pokračovat ve výměně střešní krytiny a opravě krovu v této oblasti. Po provizorním podepření se postupně rozebrala římsa (max. délky 4 m). U nově vyzdívané římsy bylo třeba přistoupit v její skladbě k úpravám, které zajistí její stabilitu pro delší období, a proto jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno vložení tenké monolitické desky o výšce 10 cm a šířce 110 cm do střední oblasti římsy. Její stabilita byla zajištěna kromě výrazného zatažení až k pětiboké vaznici kotevními trny O V 14, zainjektovanými kotevní směsí Sika Grout do vrtů. Zbytek římsy se vyzdil z původních cihel na vápennocementovou maltu.

Zdivo komínových těles bylo posouzeno jako nevyhovující a malta zvětralá, proto bylo nutné uskutečnit opravu komínů. Stávající omítka byla otlučena, zdivo nadstřešní části zbouráno nebo opraveno a posléze znovu vystavěno z plných cihel na cementovou maltu. Na zdivo byla nanesena štuková vápennocementová omítka, natřená vápenným nátěrem.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte

Oprava interiérů instalace SZ Lednice se týká místností Letní jídelny, Knihovny, Tyrkysového, Červeného a Modrého salonku. Součástí prací je i oprava centrálního schodiště. V roce 2003 byla realizována oprava Knihovny.

Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte